การติดตั้งระบบปฏิบัติการ FreeBSD version 11.1

ระบบปฏิบัติการ FreeBSD ถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่มีเสถียรภาพมาก แต่ด้วยความที่ตัวระบบค่อนข้างแข็งแกร่งดังนั้น ผู้ที่จะใช้ระบบปฏิบัติการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจค่อนข้างสูง โดยเฉพาะคำสั่งต่างๆ อยู่ในรูปแบบของ Command Line ดังนั้นในบทความนี้จะอธิการขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ FreeBSD กัน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นแรกจะต้องเข้าไปยังเว็บไซต์ https://www.freebsd.org/ เลือก Get FreeBSD แล้วเลือกดาวน์โหลดเวอร์ชั่นที่ประสงค์จะใช้งาน ในที่นี้ผมเลือกใช้ เวอร์ชั่น 11.1 ส่วนขั้นตอนการติดตั้ง มีดังต่อไปนี้

1.หน้าแสดงความยินดีต้อนรับและสอบถามขั้นต้นสำหรับการติดตั้ง ให้เลือก Install

2. เลือก แป้นพิมพ์ที่ใช้งาน ซึ่งโดย Default จะใช้มาตรฐานแป้นพิมพ์แบบ “US” หากไม่ประสงค์จะเปลี่ยนสามารถเลือก “Continue with default keymap” แล้ว Enter เลือก Select

3. กำหนดชื่อให้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังติดตั้ง

4. เลือกส่วนเสริมของระบบสำหรับการติดตั้ง แนะนำ รายการ คือ ports และ src

5. เข้าสู่กระบวนการแบ่ง Partition สำหรับบริหารจัดการเนื้อหาใน HDD หากเพิ่งเริ่มที่จะศึกษาการติดตั้ง FreeBSD ในครั้งแรกหรือยังไม่มีประสบการณ์แนะนำให้เลือก Auto

6. ระบบจะสอบถามว่าต้องการที่จะติดตั้งระบบปฏิบัติการ FreeBSD โดยใช้เนื้อที่ HDD ที่มีอยู่ทั้งหมดใช่หรือไม่ (หากมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการมากกว่า 1 ระบบ แนะนำให้เลือก Partition แต่หากติดตั้งระบบปฏิบัติการ FreeBSD เพียงระบบเดียวแนะนำเลือก Entire Disk)

7. เลือกรูปแบบ Partition ที่จะติดตั้งลงใน HDD แนะนำเลือก BSD

8. ตรวสอบรูปแบบ Partition ว่าถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่ หากไม่ถูกต้องสามารถสร้าง ลบ แก้ไข หรือกำหนดแบบอัตโนมัติ เสร็จแล้วเลือก Finish

หลังจากนั้นระบบจะเริ่ม Format แล้วแบ่ง Partition ตามที่ระบุ แล้วเริ่มติดตั้งระบบปฏิบัติการ FreeBSD และโปรแกรมระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลำดับขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานพอสมควรตามประสิทธิภาพของเครื่องที่กำหนดติดตั้ง

9. ลำดับถัดไปเป็นขั้นตอนการติดตั้งระบบการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย

10. การปรับแต่งระบบต้องการใช้ IPv4 หรือไม่ (ซึ่ง IP ในปัจจุบันมี 2 เวอร์ชั่น ประกอบด้วย IPv4 และ IPv6) จากในหน่วยงานยังคงใช้ IPv4 อยู่ให้เลือก Yes

11. กำหนดให้กำหนด IP แบบ DHCP หรือไม่ หากใช่เลือก Yes

12. การปรับแต่งระบบต้องการใช้ IPv6 หรือไม่

13. กำหนด DNS

14. เลือก Time Zone เวลา ในที่นี้ให้เลือก Asia แล้วตามด้วย Thailand

15. กำหนดวันที่แล้วเวลา

16. เลือกบริการอื่นๆ ที่จะติดตั้งเพิ่มเติมและประสงค์จะให้เริ่มทำงานเมื่อเปิดเครื่องใหม่

17. ต้องการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ในระบบหรือไม่

18. ขั้นตอนการสร้างผู้ใช้งานใหม่ในระบบ (ขั้นตอนนี้สามารถเพิ่มได้ในภายหลัง)

19. เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ FreeBSD (สำหรับในหน้าจอนี้สามารถปรับแต่งระบบได้เพิ่มเติม เช่น เพิ่มผู้ใช้ใหม่ เปลี่ยนรหัสผ่านของ root ชื่อเครื่อง บริการอื่นๆ ที่ต้องการติดตั้งเพิ่ม เป็นต้น) หากไม่ต้องการติดตั้งรายการใดๆ เพิ่มเติม เลือก Exit แล้วกดปุ่ม Enter

การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้เลือก Reboot แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อเริ่มการทำงานของระบบ

Updates On Uncomplicated Methods In JuliaDates

Sweetener Daddy Dating – Meds of Choice For Depressed & Hopeless Singles

Once we find us in all the midst of financial stress or challenges our chats with your spouses may well turned out to be reactive or volatile, or they could become solely aimed at your business, or working together with standard daily logistics and info. As a married female entrepreneur, I’d like to inspire want you to beginning meeting your companion once again! I teach couples tips on how to use a Financial DateA? and talk over revenue it to be truly wonderful and exciting — and also passionate! I’d want to make sure you inspire you to definitely proceed an actual fun, romantic date benefits of the spouse.

For her article indoors Miami Herald, “It’s time frame for it to acquire our behavior in hand, inches Robin Sarantos uses television’s “House” to make sure you illustrate irritating, inconsiderate, arrogant, discourteous, entitled behavior. He eats other people’s food, searches his boss’ desk, reads a coworkers email, yells at and blames his coworkers. And we’re designed to think that he’s funny because he’s an excellent health care professional.

Updates On Sensible найти спонсора мужчину Systems 1- Put Love Quotes on the looking glass. Collect some romantic estimates through the net and set all of them inside looking glass used by ones sweet heart. Write the idea big time plenty of being easily noticed by her. You may use tooth paste or shaving cream to develop. Start being active. smileys along with insurance quote that can help expand enhance their performance.

Gals wish to wedding date a sugar daddy for the reason that he can be quite a a lot more endurable re planning to appreciate their emotions or moodiness. The reason is older men generally know-how about many different kinds of relationships either with partners and their kids. At everything that their ages are, these kind of have mastered how to handle different different types of people and ways to be friends with them.

Preachers. Today organic beef liken many preachers fot it wealthy man. They are being paid by their congregations to search for truth on the Type, and after that relay the things it’s all about returning to these individuals. However, many preachers will likely not satisfy their flock. Rather, they will take their hard-earned money, and feed these individuals numerous lays.

Is normally He Flirting? Learn How Guys Flirt

Having some wedding date with someone is serious. You want the date traverse well and give a great impression in the other half someone. Even the most calm and collected person is feeling intense anxiety. You second guess everything said and they are focused on just about every move. One thing you will need to recognise is usually that the various party is most probably under-going similar mix of feelings and fears you can be. Aiming to make the other person feel as comfortable and often can assist all the date go well. Internet love advice can assist you access the prevalent fears and worries many people experience using a initial date and stay useful to make your date profitable.

Initial is light contact, the greater highly discreet it does not take better. This means that you could clean up against him or gently touch his hand keep in mind that thinking. Just pretend that this must be completely comfortable, nor thought of a giant deal from it. That will arouse his attention good to acquire him wondering. That’s exactly what we look for.

Apart from taking in dinner out, you can go to village art gallery, not for anything excellent then again to enjoy period passing time with your partner. Some massage may be the one other thing couple may well enjoy and de-stress by means of. If the only massage parlors you’re fully cognizant will be in crimson light districts, you could find ‘clean’ places want during health care professional offices in whose fact is on the internet.

Methods In https://andthenwesaved.com/cheap-date-ideas/ – An Analysis minimal payments Use any eyes to share charm which has a guy. Using the eyes to flirt developing a person is sure to work from hooking him and having her consider you will. If you want to remain faithful to an individual’s mind and make your partner’s heart melt, then you definitely have to help you use all the way up your eyes to help you communicate charm getting a guy. Simplifying Products Of http://trueluxurylife.com/about/

Keep in mind most people firstly meeting- Oh boy! Are you nonetheless blank? No worries. If you will ask a dating guru you can expect to learn that recalling the most important meet up with immediately is a good fool of breaking the winter snow storms. If an online dating site was the location in that case mention this website. Like this it’s possible you have experienced the first possibility.