การติดตั้ง Apache 2.4, MySQL 5.6, PHP 5.6 บนระบบปฏิบัติการ FreeBSD 11.1

สำหรับในบทความนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้งตั้งที่สาวก FreeBSD รู้จักกันในนามของ FAMP (FreeBSD, Apache, MySQL, PHP) โดยในบทความนี้จะเป็นการติดตั้งเวิร์ฟเวอร์เวอร์บนระบบปฏิบัติการ FreeBSD 11.1 โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
essay about racism today
1. ปรับปรุงพอร์ตของระบบปฏิบัติการให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  • freebsd-update fetch
  • freebsd-update install

2. ติดตั้งและปรับแต่ง Apache 2.4 โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  • cd /usr/ports/www/apache24
  • make

จะปรากฎหน้าจอดังภาพ ให้เลือก Options ที่ประสงค์จะติดตั้งเริ่มเติม โดยกดปุ่ม Space bar เสร็จแล้วเลือก OK เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมตามที่ได้เลือกไว้

  • make all install clean

homework writers
 

หลังจากนั้นให้แก้ไขไฟล์ /etc/rc.conf เพิ่มคำสั่งลงไปตามตัวอย่าง เพื่อให้ Apache ทำงานแบบอัตโนมัติ เมื่อเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทุกครั้ง:

  • apache24_enable=”YES”

หากต้องการสั่งให้ Apache ให้ทำงานในทันทีโดยที่ไม่ต้อง Reboot เครื่องใหม่ สามารถสั่งด้วยคำสั่ง ดังนี้:

  • service apache24 start

Navigate to your IP address in your browser and you should see the default “It works!” Apache page indicating the installation was successful.

Apache 2.4 is now installed on your system. The next step is to install MySQL 5.6.

Tip: Your site files are located in /usr/local/www/apache24/data/ . This is where you’ll also find the default “It works!” Apache page.

3. Install and configure MySQL 5.6
The next step to install is MySQL 5.6. Do that now by running the following command:

pkg install mysql56-server
When asked to proceed with installing mysql56-server (and a few other packages, including mysql56-client), enter “y” here.

Edit /etc/rc.conf again and add the following line to start MySQL on reboot:

mysql_enable=”YES”
Now you may start MySQL with:

service mysql-server start
At this point you will need to make some security modifications to your MySQL installation, particularly setting a root password and removing test and anonymous data. Do that with the following command:

mysql_secure_installation
Press “Enter” at Enter current password for root (enter for none)
Enter “y” at Set root password? [Y/n]
Now enter a new secure password for the root MySQL user
At Remove anonymous users? [Y/n], enter “y”
Enter “y” at Disallow root login remotely? [Y/n]
Remove the test database by entering “y” at Remove test database and access to it? [Y/n]
g. Reload the privilege tables so your changes take effect by entering “y” at Reload privilege tables now? [Y/n]
Try accessing your MySQL databases now on the command line by using:

mysql -u root -p
That command should drop you into the MySQL shell. Congratulations, you’ve successfully installed MySQL 5.6 on FreeBSD 10.3! Now it’s time to install PHP 5.6.

4. Install and configure PHP 5.6
Again, we will use the pkg tool to install PHP 5.6. Do so with the following command:

pkg install mod_php56 php56-mysql php56-mysqli
Enter “y” when asked to proceed with installing the php56 packages.

Now edit /usr/local/etc/apache24/httpd.conf; the PHP file handler needs to be added and DirectoryIndex should contain index.php.

Locate the following block in httpd.conf:

<IfModule dir_module>
DirectoryIndex index.html
</IfModule>
Change it to the following if you want Apache to serve index.php first (swap them if you want Apache to prefer index.html):

<IfModule dir_module>
DirectoryIndex index.php index.html
</IfModule>
At the end of httpd.conf, add the following lines then save and exit the file:

<FilesMatch “\.php$”>
SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
<FilesMatch “\.phps$”>
SetHandler application/x-httpd-php-source
</FilesMatch>
Now restart Apache so your changes to httpd.conf take effect:

service apache24 restart
Test that PHP is working correctly by creating a PHP file in /usr/local/www/apache24/data/. Create a file there called “index.php” and paste in the following code:

<?php
echo “Hello world!”;
?>
Reload your IP address in your browser and you should see “Hello world!” instead of the default “It works!” Apache message from earlier in the tutorial.

You may need to restart Apache one last time if you still see “It works!” with:

service apache24 restart
That’s it! You now have a fully functioning FAMP server ready to host your website.

 

ที่มา: https://www.rootbsd.net/kb/321/Installing-Apache-24-MySQL-56-PHP-56-on-FreeBSD-103.html