การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ (User Account for Management) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๗:๔๘ น.

การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ (User Account for Management)

         คำสั่งที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ในระบบ FreeBSD มีคำสั่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้ และเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

สรุปคำสั่งที่จะกล่าวถึง

adduser ใช้สำหรับเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่
rmuser ใช้สำหรับลบบัญชีผู้ใช้
chpass ใช้สำหรับการเปลี่ยนข้อมูลบัญชีผู้ใช้
passwd ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน
pw ใช้สำหรับเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีผู้ใช้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. adduser คำสั่งสำหรับเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่
         คำสั่ง adduser เป็นคำสั่งที่ง่ายๆ ใช้สำหรับการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ สามารถสร้างโดยเพียงการตอบคำถามตามที่ระบบถาม รวมถึงการสร้างกลุ่มผู้ใช้ให้ด้วย และระบบจะทำการสร้าง Home Directory (ที่เก็บงานสำหรับผู้ใช้ใหม่) และยังสามารถสร้างข้อความสำหรับผู้ใช้ใหม่ในระบบเมล์ได้ด้วย (optionally mail the new user a welcome message)

         ตัวอย่างการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ในระบบ FreeBSD

# adduser
Username: test
Full name: Mr.Parinya Noidonphrai
Uid (Leave empty for default):
Login group [parinya]:
Login group is parinya. Invite jru into other groups? []: wheel
Login class [default]:
Shell (sh csh tcsh zsh nologin) [sh]: zsh
Home directory [/home/test]:
Use password-based authentication? [yes]:
Use an empty password? (yes/no) [no]:
Use a random password? (yes/no) [no]:
Enter password:
Enter password again:
Lock out the account after creation? [no]:
Username   : test
Password   : ****
Full Name  : Mr.Parinya Noidonphrai
Uid        : 1001
Class      :
Groups     : Test
Home       : /home/test
Shell      : /usr/local/bin/zsh
Locked     : no
OK? (yes/no): yes
adduser: INFO: Successfully added (jru) to the user database.
Add another user? (yes/no): no
Goodbye!
#

Note: ขณะที่มีการพิมพ์รหัสผ่าน รหัสผ่านจะไม่แสดง ดังนั้นควรระมัดระวังในขณะพิมพ์รหัสผ่าน (The password you type in is not echoed, nor are asterisks displayed. Make sure that you do not mistype the password.)

2. rmuser คำสั่งสำหรับลบบัญชีผู้ใช้

         คุณสามารถลบบัญชีผู้ใช้ออกจากระบบ ด้วยคำสั่ง rmuser ในการใช้คำสั่งนี้มีผลกระทบกับผู้ใช้ ดังต่อไปนี้

         2.1 ระบบจะทำการลบ crontab ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบัญชีผู้ใช้รายนี้
         2.2 ระบบจะทำการทำลายโปรเซส (Kills all processes) ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายนี้
         2.3 ระบบจะทำการลบบัญชีผู้ใช้ในไฟล์ system's local password
         2.4 ระบบจะทำการลบ home directory ของผู้ใช้รายนี้
         2.5 ระบบจะทำการลบกล่องจดหมายเข้า (the incoming mail files) ที่เก็บใน /var/mail.
         2.6 ระบบจะทำการลบไฟล์ temporary ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายนี้ ใน /tmp.
         2.7 ระบบจะทำการลบกลุ่มผู้ใช้ ในกรณีที่ชื่อกลุ่มผู้ใช้ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายอื่น (If a group becomes empty and the group name is the same as the username, the group is removed; this complements the per-user unique groups created by adduser)

หมายเหตุ คำสั่ง rmuser ไม่สามารถใช้ลบบัญชีผู้ใช้ทีเป็น superuser accounts ได้

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง rmuser สำหรับการลบบัญชีผู้ใช้

# rmuser test
Matching password entry:
test:*:1001:1001::0:0:Mr.Parinya Noidonphrai:/home/test:/usr/local/bin/zsh
Is this the entry you wish to remove? y
Remove user's home directory (/home/test)? y
Updating password file, updating databases, done.
Updating group file: trusted (removing group test -- personal group is empty) done.
Removing user's incoming mail file /var/mail/test: done.
Removing files belonging to test from /tmp: done.
Removing files belonging to test from /var/tmp: done.
Removing files belonging to test from /var/tmp/vi.recover: done.
#

3. คำสั่ง chpass สำหรับการเปลี่ยนข้อมูลบัญชีผู้ใช้

         คำสั่ง chpass ใช้สำหรับการเปลี่ยนฐานข้อมูลผู้ใช้ อาทิเช่น รหัสผ่าน, เชลล์ และข้อมูลบุคคล คำสั่งนี้เฉพาะ system administrators หรือ superuser เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้

ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง chpass ด้วย Superuser (คือ ใช้คำสั่ง chpass แล้วไม่มีชื่อผู้ใช้)

#Changing user database information for test.
Login: test
Password: *
Uid [#]: 1001
Gid [# or name]: 1001
Change [month day year]:
Expire [month day year]:
Class:
Home directory: /home/test
Shell: /usr/local/bin/zsh
Full Name: Mr.Parinya Noidonphrai
Office Location:
Office Phone:
Home Phone:
Other information:
The normal user can change only a small subset of this information, and only for themselves.

ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง chpass ด้วย Normal User

#Changing user database information for test.
Shell: /usr/local/bin/zsh
Full Name: Mr.Parinya Noidonphrai
Office Location:
Office Phone:
Home Phone:
Other information:
Note: chfn(1) and chsh(1) are just links to chpass(1), as are ypchpass(1), ypchfn(1), and ypchsh(1). NIS support is automatic, so specifying the yp before the command is not necessary. If this is confusing to you, do not worry, NIS will be covered in Chapter 30.

4. คำสั่ง passwd ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน

         คำสั่ง passwd นี้ ผู้ใช้งานสามารถใช้ในการเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ หรือ superuser สามารถใช้ในการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้อื่นๆ ได้

ตัวอย่าง การเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง

% passwd
Changing local password for test.
Old password:
New password:
Retype new password:
passwd: updating the database...
passwd: done 

ตัวอย่าง การเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับ superuser ในการเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้อื่นๆ

# passwd test
Changing local password for test.
New password:
Retype new password:
passwd: updating the database...
passwd: done

5. คำสั่ง pw สำหรับเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีผู้ใช้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

         คำสั่งนี้สามารถใช้ในการสร้าง ลบ แก้ไข และแสดงข้อมูลสารสนเทศของบัญชีผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้ได้ ลักษณะของคำสั่งมักจะใช้ใน shell scripts

ตัวอย่าง คำสั่ง pw 

# pw useradd -n newuser -e 01-09-2008 -m -s /usr/local/bin/bash -h 0 -L restricted -c "New user on FreeBSD"


ที่มา :: http://www.freebsd.org/doc/en/books/handbook/users-modifying.html
เรียบเรียงและแปลโดย :: นายปริญญา น้อยดอนไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๘:๔๕ น.